Trajecten

 

Noodzakelijke scheiding inhoudelijk gedreven ondernemers

De Raad van Commissarissen trekt de touwtjes aan. In dit traject geef ik leiding aan een aanpak die stap-voor-stap tot duidelijkheid leidt. Een pijnlijke duidelijkheid, helaas.

De opdracht: een gedragen plan voor de toekomst

 • Dit is een keten van apotheken in Nederland. Van apothekers, voor apothekers. Na eerst als investeringsvehicle gediend te hebben, is het nu van belang de verdere vormgeving van de keten ter hand te nemen. Éen gezamenlijke uitstraling van de ruim 60 apotheken. Éen merknaam.

 • De RvC vraagt in eerste instantie om begeleiding van de RvC en de directie bij het opstellen van een toekomstscenario voor de komende 5 jaar. Logisch vervolg is de vraag van de RvC om het samen met directie en management financieel onderbouwen van het gekozen scenario. Als hieruit blijkt dat voordat er aan de toekomst gewerkt kan worden eerst de basis op orde gebracht moet worden, is de vraag van de RvC om met directie en management hiervoor een plan op te stellen.

 • Het is een serieuze opdracht die de RvC heeft. Een stevig plan als gezamenlijke koers. Waar RvC leden hun fiat aan kunnen geven. En waar directie en management mee uit de voeten kunnen. Eigenlijk is het buigen of basten. Als dit plan niet lukt valt de samenwerking uit elkaar.

De aanpak: stap voor stap naar duidelijkheid

 • Het is een kluwen van problemen dat hier speelt. Het gaat over koers. Over de relatie RvC – directie. Over samenwerking binnen de RvC. Over wat gezond ondernemerschap is. De aanpak die wordt gebruikt is bewust stap-voor-stap. Steeds kijken wat haalbaar lijkt en wat vanuit een professioneel perspectief noodzakelijk is.

 • De aanpak bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Verkennen toekomstscenario. Ambities verkennen. Bij RvC leden en directie. In een aantal brainstorm bijeenkomsten deze ambities conceptueel helder maken: keuze voor zelfstandigheid, keuze voor ‘pharmaceutical care’, keuze voor een ketenbenadering.

  • Opstellen business case. De ‘proof of the pudding’: is dit scenario financieel haalbaar? Onderbouwen van het gekozen scenario. In samenwerking tussen directie, RvC en controllers van de organisatie. Helderheid over het verdienmodel, helderheid over noodzakelijke acties én aannames.

  • Opstellen plan om basis op orde te brengen. Omdat blijkt dat het toekomstscenario te ambitieus is, wordt er samen met directie en management een plan opgesteld om eerst de basis op orde te brengen. Welke acties zijn nodig? Van welke onderdelen moeten we afstand doen? Waar moeten we onze focus op leggen? Dat zijn de vragen die in dit plan worden beantwoord.

  • Besluitvorming organiseren. Elk onderdeel van de aanpak geeft bewust aandacht aan het formeel als RvC komen tot een besluit. Om zodoende een basis te hebben van waaruit steeds verder gewerkt kan worden.

Het resultaat: pijnlijke duidelijkheid: de samenwerking valt uit elkaar

 • In de zomer is helder dat de keten in zwaar weer is én dat er geen basis meer ligt in de samenwerking tussen RvC en directie. Het wordt onvermijdelijk dat ambities worden teruggeschroefd en dat nieuwe mensen binnen de RvC en de directie nodig zijn.

 • Men maakt een harde landing. Komt met beide benen weer op de grond te staan. Niet langer ongebreideld uitbreiden. En een zwakke planning & control. Maar financiële herstructurering.
     
 
 

Noodzakelijke scheiding inhoudelijk gedreven ondernemers
De Raad van Commissarissen trekt de touwtjes aan. In dit traject geef ik leiding aan een aanpak die stap-voor-stap tot duidelijkheid leidt. Een pijnlijke duidelijkheid, helaas.
lees meer…

Weer winstgevend met een nieuw assortiment van vakmanschap
Deze producent was ingedut. Het kwaliteitsproduct wordt minder en minder gewaardeerd. Met als gevolg: rode cijfers. Een nieuwe strategie wordt uitgezet. Focus op waar men goed in is. Ik help bij radicale vereenvoudiging: sanering van ruim 1/3e deel van het assortiment. Dát geeft lucht. Én …. rendement.
lees meer…

Structuur voor cultureel ondernemerschap
Nu de bestuurlijke fusie achter de rug is, heeft dit centrum voor de kunsten behoefte aan een organisatiestructuur die past. Met directie, management, Raad van Toezicht en OR wordt door mij een structuur opgesteld die uitgaat van het adagium 100% professioneel.
lees meer…